Informácie o spracúvaní osobných údajov

Týmto dokumentom Vám ako prevádzkovateľ osobných údajov - spoločnosť ..........................., so sídlom ..........................., ........................... ..........................., IČO: ..........................., zapísaná v  ........................... (ďalej len "spoločnosť ...........................") - poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracúvaním.

K spracúvaniu dochádza v rámci tejto činnosti:

Účasť na výberovom konaní pre pracovnú pozíciu v spoločnosti ............................

Účel spracúvania:
Účasť na výberovom konaní pre pracovnú pozíciu v spoločnosti ............................

Popis účelu spracúvania:
Vaše osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku sú nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Oprávnenie na spracúvanie:
Spracúvanie vykonávame na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov – na plnenie zmluvy.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:
Identifikačné údaje v rozsahu poskytovaných údajov podľa životopisu.

Doba spracúvania a archivácie:
počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení. Po jeho ukončení budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzatvorenia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Kategória sprostredkovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:
Obchodný partner zabezpečujúci prevádzku web stránky (www.skoda-auto.sk; www.skoda-mojabuducnost.sk). Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.

Zdroj údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás počas účasti vo výberovom konaní.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:
V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín, ani iným nadnárodným spoločnostiam.

Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:
V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.

Ostatné informácie:
Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje predmetom spracúvania z dôvodu riešenia právnych záležitostí, vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežného vyhodnocovania právnych rizík.

AKÉ MÁTE PRÁVA?

V rámci spracúvania osobných údajov máte nasledujúce práva:

 

Právo na prístup k osobným údajom

Právo na prístup k osobným údajom.

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov

Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov.

Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne

Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov

Právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania.

Právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Ak máte otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov a ich spracúvania, využite nasledujúce spôsoby komunikácie.

V súvislosti s uplatnením Vašich práv môže spoločnosť ........................... požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na vybavenie požiadavky, ak sú takéto požiadavky zjavne neodôvodnené alebo neprimerané.

Elektronicky

Elektronicky na adrese:

...........................
...........................

Telefonicky

Telefonicky na tel. čísle:

...........................

Pisomne

Písomne na adrese:

...........................
do rúk: Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov
...........................
........................... ...........................
Slovenská republika

ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (DPO)

V prípade otázok smerom k ochrane osobných údajov môžete kontaktovať Zodpovednú osobu  pre ochranu osobných údajov spoločnosti ............................

...........................
...........................

MOŽNOSŤ PODÁVANIA SŤAŽNOSTI

Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracúvame, môžete na ochranu svojich práv podať sťažnosť u Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov spoločnosti ........................... alebo podať sťažnosť u dozorového úradu.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
+421 /2/ 3231 3214
statny.dozor@pdp.gov.sk