Evidencia uchádzača o zamestnanie

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

týmto udeľujem spoločnosti

Škoda Auto Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 215, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4775/B, ako prevádzkovateľovi osobných údajov

súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov:

meno a priezvisko:

trvalé bydlisko:

dátum narodenia:

a ďalších v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Súhlas udeľujem na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie a to na 1 rok odo dňa poskytnutia súhlasu  

Súhlasím / Nesúhlasím

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasujem, že som bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Bol som upovedomený o tom, že spracúvanie osobných údajov môže vykonávať spoločnosť CLARITY, s.r.o., so sídlom Tr. SNP 29, 040 01 Košice, IČO: 36 201 189, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sro, vložka č. 11899/V, ktorá je správcom web stránky www.skoda-mojabuducnost.sk.

Súčasne som bol oboznámený s tým, že moje osobné údaje budú poskytované ďalším príjemcom:

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:

  1. právo na prístup k osobným údajom,
  2. právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
  3. právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
  4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
  6. právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
  7. právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.